DRAGØR BORGERFORENING

Statistics

Denne side er senest opdateret mandag den 4. oktober 2004.

BRUG HJEMMESIDEN: Nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at 81 pct. af alle personer i Danmark nu har adgang til internettet fra hjemmet og/eller deres arbejdsplads. Og alder er ingen hindring. Selv om internettet er mest populært hos de unge, er nu halvdelen af de 60-74-årige (dem over 74 måler Danmarks Statistik ikke) på internettet, og det er den aldersgruppe, hvor stigningen er størst. Så brug denne hurtige og effektive måde til at holde jer i kontakt med vor forening.

GENERALFORSAMLINGEN: Der blev delt 41.800 velgørenhedskroner ud til Dragør Borgerforenings generalforsamling mandag den 26. april 2004. Dermed er vor 98-årige forening oppe på at have delt næsten trekvart million kroner ud, siden den smukke skik efter en række trange år blev genoptaget i 1985 – helt præcist 740.545 kroner. Årets velgørenhedspenge gik efter ansøgning til Dragør Boldklub årgang 86, Dragør-St. Magleby Pensionist-forening, Wiedergårdens aktivitetshus, Dragør Museumsforening, snedkerværkstedet på Wiedergården, bridgeturneringen på Wiedergården, Wiedergårdens efterårsfest og forårsfest, Dragør Musikfest, ÆldreSagen, Dragør Sangforening, Kongelundens fuglestation, Det danske Spejderkorps’ Dragørtrop, Dragør Badminton, EFS – ekspolitiske fanger og torturofre, Amnesty International Dragør-gruppen, og Enggårdens Venner. I årene fra og med 1985 har Borgerforeningen dermed brugt lidt over en tredjedel af de indkomne medlemskontingenter til velgørende formål. Repræsentanter for de modtagende foreninger og organisationer gjorde på foreningens mandagsmøde ugen efter, hvad de ville bruge pengene til.

Underskud, men…

Ikke færre end 83 medlemmer havde meldt sig til den traditionsrige generalforsamling i Borgerforeningens gamle sal. Formanden, Richard Barth, bød velkommen og foreslog Jens Møller som dirigent.

Jens Møller konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gav ordet til formanden for beretning. Formanden gennemgik kort foreningens omfattende aktiviteter, der har været gengivet i en stor annonce her i Dragør Nyt 6. april – siden sidste generalforsamling har der - denne generalforsamling medregnet - været holdt ikke færre end 61 medlemsarrangementer for de 200 kr., det koster at være medlem hvert år. Foruden 10 bestyrelsesmøder, 10 aktivitetsudvalgsmøder og syv møder i bygningsudvalget. Formanden takkede medlemmerne, bygningsudvalget, aktivitetsudvalget og bestyrelsen for et godt år. Samt Dragør Nyt for god omtale og værtsparret Kim og Charlotte og Beghusets personale for et godt samarbejde med Beghuset, der lejer foreningens hus. I 2003 brugte foreningen 356.942 kr. på at holde vort smukke gamle hus ved lige.

Kasserer Aage Beenfeldt kunne konstatere, at året 2003 efter uddeling af velgørenhedspengene og vedligeholdelse af huset, som også huser restaurant Beghuset, især på grund af årets store udgifter til husets vedligehold havde givet et underskud på 179.350 kr. Kontingentet blev fastsat uændret til 200 kroner for året 2005 og 3.000 en gang for alle for dem, der foretrækker et livstidsmedlemskab. Som sædvanlig vil alle, der melder sig ind efter 1. juli og betaler kontingent for 2005 få resten af i år gratis. Huset blev i oktober 2003 vurderet til 3,25 millioner kr.

Valgene

Ved udgangen af 2003 var der 843 medlemmer, et flot tal, kommunens beskedne størrelse taget i betragtning. Ved generalforsamlingen havde 769 fornyet medlemskabet.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen. På valg i år var kasserer Aage Beenfeldt, sekretær Hans V. Bischoff og Nils Riiber Høj. De blev genvalgt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Richard Barth, Lisbeth Olsen, Lisbeth Møller og Hanne Kirkeberg. Som suppleanter genvalgtes Jonna Hansen og Kate Mathisen. Som den ene af de to foreningsvalgte revisorer afløste Ulrik Ankerstjerne Guri Bülow, som ikke havde ønsket at fortsætte. Valgperioden er to år. Formanden takkede hende for hendes indsats for foreningen og overrakte en lille gave. Den anden revisor er Finn Lerche. Som den ene af de to revisorsuppleanter genvalgtes for en toårs periode Kaj Mikkelsen. Den anden er Gert Petersen, der først er på valg næste år. Under ”Eventuelt” anbefalede aktivitetsudvalgsmedlem Ole Larsen, at vi gjorde mere reklame for foreningens hjemmeside www.borgerforening.dk. Hele generalforsamlingen varede 17 minutter – det menes at være rekord.

Efter generalforsamlingen samledes medlemmerne om den skipperlabskovs og det glas øl, foreningen har tradition for at give. På et konstituerende bestyrelsesmøde i pausen inden maden blev formand Richard Barth, næstformand og formand for aktivitetsudvalget Lisbeth Olsen, sekretær Hans V. Bischoff og kasserer Aage Beenfeldt alle genvalgt på disse poster.

KOMMUNESAMMENLÆGNING: Bornholm har været en slags prøveklud for de forestående kommunesammenlægninger. De fem bornholmske kommuner og Bornholms amt blev slået sammen til èn regionskommune, og der er stærkt delte meninger, om resultatet stod mål med forventningerne. På mandagsmødet den 29. marts fortalte vi i detaljer, hvordan bornholmerne selv opfatter ændringen - vi fik nemlig lov at låne TV2Bornholms omfattende meningsmåling foretaget midt i marts, så den var splinterny og MEGET detaljeret.

SKÅL FOR LYSET: Sidste år faldt vintersolhverv på den 22. december. Den dag tippede det hele, og dagene begynder at længes, som det hedder i den gamle sang. Men det er ikke blot en dato, der modsat hvad mange tror skifter lidt - i år er det den 21. december) - det er også et klokkeslæt. Da Susanne Palsbo, kendt journalist fra bl.a. "20 spørgsmål til professoren", opdagede det, indstiftede hun en lille personlig skik - lige på det rette tidspunkt skænkede hun et glas portvin og skålede med sig selv for den lysere tid, vi nu gik ind i. I fjor var det kl. 8.03 for alle steder på længde med København. Lad jer ikke forvirre af, at det var før solen står op. Den er der jo alligevel. I år bliv er det den 21. december kl. 13.42.

TILMELDINGER: Så åbner vi forsøgsvis for tilmeldinger pr. internet. Adressen er: hanne.kirkeberg@borgerforening.dk. Vi har oprettet en bankkonto specielt til dette formål, for det gælder jo som før, at en tilmelding til de af vore arrangementer, der koster penge, først gælder, når pengene enten er afleveret på et mandagsmøde, eller til Hanne Kirkeberg, Lodsstræde 15, st.th., eller sat ind på denne ny bankkonto 5206 3507393. De første fire cifre viser, at kontoen er oprettet i Amagerbankens Dragør-afdeling, og man er naturligvis også velkommen til at sætte pengene ind ved selv at gå i banken.

MILLIONER I KASSEN: Iflg. Dragør-Venstres hjemmeside var der i februar i snit 57,0 millioner i kommunekassen. Det er 21. måned i træk, månedsgennemsnittet har vist overskud. Ser man på den såkaldte 365-dages-regel, som er den, Indenrigsministeriet går efter, viste den et plus på 24,6 millioner ved udgangen af februar. Indenrigsministeriet satte os på sin observationsliste (ikke under administration, som en del gik rundt og sagde) da 365-dages-gennemsnittet skrabede bunden i januar 2002 med minus 3,81 millioner. Ministeriet ønskede, vi skulle op på et plus på 15 millioner. Det mål blev passeret i april 2003. Kommunens langfristede gæld er steget fra 134,9 millioner i januar 2002, da det ny flertal kom til, til 208 millioner nu.

FUGLESKYDNINGEN:

Richard Barth blev årets fuglekonge.

Dragør Borgerforening og vor ny fuglemajestæt takker alle, der var med til at gøre fugleskydningen 2003 så festlig – ikke mindst vore sponsorer:

Afra Sportspræmier v/ Lisbeth Bødtker - Amagerbanken – Barbara Maria – Boutique No. 1 - Butik Volmer – Café Espersen, Havnen - Dines Bogø – Dragør Badehotel - Dragør Biograf - Dragør Fort v/ Torben Bødtker - Dragør Sko – Dragør Strandhotel – Elkram – Fitness Centret i det gamle missionshus - Frisør Jette – Glarmester Madsen - Handelshuset – Søren Hvalsø – Hydro Texaco - Kanal Cafeen – Møller Jensen – Pizzeria Bellano – Restaurant Beghuset – Salon Flash – Værkstedet v/ Rigmor Høj.

Støt vore sponsorer – de støtter os!

Dragør Borgerforenings 96. fuglemajestæt (der har jo været tre kvinder i regentrækken, så de var ikke fuglekonger alle sammen) blev Dragør Borgerforenings formand, Richard Barth, Schoutgaarden. Resten af bestyrelsen havde enstemmigt indstillet ham til hædersposten. Han efterfølger Dragør Biografs energiske direktør, Inge Poulsen, og den utrættelige Dines Bogø har regnet ud, at hans sande kongenavn bør være Richard III, idet der har været to Richard'er før ham i Amagers længste fuglekongerække. Nemlig snedkermester Richardt Blichmann i 1935 og malermester Richardt Andersen i 1939.

Mange tror, at den der bliver fuglekonge er den, der skyder den stiliserede træfugl ned. Det er det ikke. Titlen er en hæder. Dragør Borgerforenings bestyrelse udpeger hvert år en mand eller kvinde, der har været foreningen og Dragør en god mand eller kvinde.

Dragør Borgerforenings ny konge er den 96. i rækken – det gør foreningen til den forening herude, der længst og mest vedholdende har holdt fugleskydningstraditionen i hævd, idet den har holdt fugleskydning hvert eneste år fra og med foreningen blev grundlagt i 1906. Eneste undtagelse: to år under krigen, hvor den slags var forbudt.

Dragør borgerlige Skyttelag meddelte i august, at de netop havde givet Søvang sin første fuglekonge. Det er ikke helt rigtigt. Dragør Borgerforening har haft to fuglekonger med bopæl i Søvang: Bent Rasmussen og Kaj Mikkelsen. Den ny fuglekonge fortalte om sig selv og sit brogede liv på foreningens mandagsmøde 3. november. Et liv, der ikke blot har ført ham til Borgerforeningen, men også til kommunalbestyrelsen, hvor han er medlem for Venstre, og hvor han sidst i januar blev valgt til 1. viceborgmester.

Den, der skød fuglen ned, var igen i år Dragør Borgerforenings næstformand, Lisbeth Olsen, Bjergerlav. Dermed blev hun kronprinsesse for andet år i træk. En titel, der i modsætning til øjeblikkets topaktuelle vordende ”rigtige” kronprinsesse ikke indebærer nogen garanti for med tiden at skulle have krone på. Endsige få en rejse til Tasmanien i ny og næ.

Resultaterne:

Den afgående majestæt, Inge Poulsen, blev hentet på sin bopæl i flot hestevogn, der i modsætning til i fjor, hvor det regnede, ikke var lukket. Inge Poulsen blev eskorteret af foreningens bestyrelse med formand Richard Barth og fanebærer Kaj Mikkelsen, Søvang, i spidsen. Rundturen i byen gik blandt andet gennem Kapselstræde i Skurbyen. Den aktuelle anledning: at her blev en af de mest dramatiske scener i den spanske film ”Myndernes strand” optaget. Den film, Inge Poulsen ene af alle danske biografer kunne vise forleden, da hun holdt tredobbelt biografjubilæum.

I Borgerforeningen ventede over 40 skytter på majestætens ankomst. Træfuglen består af syv dele. Der er to præmier for hver af dem. En til den, der skyder den ned, og en til den, vedkommende skyder for. Bag på den lange liste over tilmeldte skytter er der nemlig en tildækket liste med de samme navne, men i tilfældig rækkefølge. Begge får gevinst. Kronen blev skudt ned af tidligere fuglekonge Kurt Mathisen, Harevænget. Kronen faldt allerede på fjerde skud. Altså ikke Kurts fjerde skud, han var bare nr. 4 i skytterækken. Den, han skød ”for”, altså den der stod på det rigtige sted på den lukkede liste, var Bente Larsen, Østerled. Ringen i fuglens næb blev skudt ned af formandens datter, Helle Barth, D.B. Dirchsens allé. Da den lukkede liste blev åbnet, viste det sig hun havde skudt for sin mand, Carsten Aarosin. Halsen blev skudt ned af Ejgil Hansen, Ulspilsager, der skød for Bjørn Jensen, Mågevænget. Som derpå skød halen ned – den der stod på den lukkede liste ud for ham var Bjarne Hansen, Krudttårnsvej. Venstre vinge blev skudt ned af bestyrelsessuppleant Kate Mathisen, Harevænget. Som skød for Søren Arnbo, Hollændervænget. Højre vinge blev skudt ned af Ib Nielsen, Dragør Stationsplads. Han skød for Bjarne Hansen, Løkkevej.

Der var lotteri om, hvor mange skud, der skulle til, før fuglen faldt. Det blev vundet af Søren Arnbo. Det rigtige tal var 124 – laveste tal i tre år. Han vandt halvdelen af den indkomne pulje – det beløb sig til 125 kroner.

Sideløbende med selve fugleskydningen, der fandt sted i Borgerforeningens store sal – den, restaurant Beghuset lejer af foreningen sammen med resten af huset - blev der holdt serieskydning til skive.

Tre skud kan maksimalt give 30 point. Første serie blev vundet af Erik Bang Madsen, Lundeager, med 28 point. Det fik Carsten Aarosin også, så de måtte skyde om. Ved omskydningen fik Erik Bang Madsen 27 point og Carsten Aarosin 26, så sidstnævnte blev første series nr. 2. Nr. 3 blev Ole Larsen, Østerled, efter omskydning med Sten Hegeler, Frederiksberg. Ved omskydningen fik de to henholdsvis 27 og 23 point. Anden serie blev vundet af foreningens sekretær, Hans V. Bischoff, Skipperstræde, med 28 point. Nr. 2 blev Kirsten Johannessen, Kai Lippmanns allé, med 27 point. Tredjepladsen blev efter omskydning mellem fem – de havde alle 26 point - besat af Gitte Beenfeldt, Sydstrandsvej.

Aftenfesten

Om aftenen serverede Beghuset festmiddag for 42 deltagere. Her var der lotteri, bl.a. om hvor længe den afgående fuglekonge ville tale. Fire kom lige tæt med 3 minutter og 10 sekunder, kun trekvart sekund fra det rigtige tal 3 minutter og 10,75 sekunder. De delte halvdelen af den indkomne pulje. Det blev til 66 kroner til hver.

Derpå blev den ny fuglekonge udnævnt og iført det tunge bandoler med de mange sølvplader. Da det blev vejet i fjor, sagde vægten 1,479 kilo. Hver afgående fuglemajestæt skænker nemlig en plade til det, og de vejer til. De ældste plader, dem der ikke længere er plads til på bandoleret, er indrammet og hængt op i foreningens gamle teatersal, hvorfra de blev stjålet for en del år siden, men heldigvis genfundet i uskadt stand – i Sverige.

TURISTKONTORET: På svasketuren lørdag den 19. juli i fjor (se fort-optakten aftenen før på TV2Lorry ved at klikke øverst til højre på forsiden af denne hjemmeside) var der flere der spurgte efter Borgerforenings-programblade hos os. Vi henviste til Turistinformationen på havnen ved siden af museet. En venlig dame har siden ringet til os og sagt, hun desværre ved en fejl var kommet til at benægte, at der ligger programblade dernede. Det gør der, og hun er ked af fejlen, men vedkommende var væk, før hun opdagede den. Vi ved ikke hvem det var, men håber det er en, der ser denne side.

.

MEDLEMSSERVICE: Borgerforeningen har oprettet en ny service for sine medlemmer. Ved at klikke "Fra medlem til medlem" på vor hjemme-forside kommer man ind på en opslagstavle, hvor medlemmerne kan skrive deres kommentarer, debattere og stille spørgsmål. Alle kan være med. Følg blot anvisningerne.

TILMELDINGER: Ikke sjældent er der så stor tilstrømning til vore arrangementer, at vi kræver forhånds-tilmelding, og det kan forekomme, at vi må sige stop. Så når man kaster penge ind til Hanne, er der måske udsolgt. Naturligvis får man i så fald pengene igen, men det er ikke altid, man har lyst at lægge ud. Derfor kan man checke på hendes telefonsvarer (32 53 99 49), på vor opslagstavle på foreningens bygning, her på hjemmesiden og hvis vi ved det i god tid tillige i Dragør Nyt. Hvis man er i tvivl, vedlæg så venligst et telefonnummer, hun i givet fald kan lægge besked på. Det er nemlig ikke altid lige let at slå numrene op - der kan være hemmelige numre, og det er ikke altid nummeret står under medlemmets navn.

.

HUSK BEGGE NAVNE: Vi har bryderier med en del giroer, hvor det medlem, der står på blanketten sender dobbelt kontingent ind uden at fortælle, hvad den anden hedder. Det er vigtigt, I opgiver begge navne ved indbetalingen. Kassereren kender mange, men ikke SÅ mange. Vi har også været ude for, at der er en, der har indbetalt sit medlemsnummer, og vi har haft helt anonyme indbetalinger, så vi kommer til at sende rykkere ud uden grund.

NÆSTE SVASK: Årets svasketur er som i fjor og i forfjor henlagt til TREDJE lørdag i juli.

LET INTERNET-ADRESSE: Dragør Borgerforening har en let Internet-adresse. Man behøver ikke en gang de tre w'er : http://borgerforening.dk. På min maskine kan man endda nøjes med borgerforening.dk, og hvis man har Windows kan man nøjes med i adressefeltet at skrive ordet borgerforening og derpå taste SHIFT ENTER, så finder maskinen selv ud af det med http, w'er og dk.

KONTINGENTET: er som nævnt ovenfor uændret 200 kroner frem til nytårsaften 2005. Også livstidskontingentet er uændret: 3.000 kr. Ved at tegne livstidsmedlemskab får man i tilgift to glas gratis øl ved hver eneste Borgerforenings-generalforsamling, man møder op til. Nye medlemmer, der melder sig ind efter 1. juli, får resten af dette år gratis mod straks at betale for hele næste år. Man kan betale kontingent automatisk via PBS.

HANNE KIRKEBERGS ADRESSE: Det er hos hende, man melder sig ved at forudbetale, når man vil med til foreningens arrangementer. De af dem, der kræver tilmelding, altså. Det er de færreste. Se programbladet. Hun bor Lodsstræde 15, st.th. Man kan bare smide en konvolut med navn og penge ind ad hendes brevsprække.

Hvis du ikke allerede nu er medlem, kan det klares ved henvendelse på mandagsmøderne eller til kassereren, Aage Beenfeldt.

Man kan også sætte penge til os ind på foreningens konto i Amagerbanken, 52067009487, fx via PC-Privat. OBS!!!! dette kon tonummer kan ikke bruges til tilmeldinger. Vi har for nylig åbnet en særlig konto til den slags. Ovennævnte konto er kun til kontingenter. Se oppe i begyndelsen af denne spalte. Husk navn(e) og adresse(r), så vi ved hvor vi skal sende programbladene hen.

Husk venligst at anføre tydeligt navn og adresse på giroblanketten. Vi har ikke sjældent problemer med enkelte, der bare har sendt pengene, men hverken anført navn eller adresse. Der har også været dem, der har indbetalt deres medlemsnummer - desværre et af de lave - uden at efterlade navn og adresse. Men medlemsnummeret er jo næsten lige så godt som navn og adresse. Det giver bare kassereren ekstra-arbejde.

Venlig hilsen

Hans V. Bischoff

sekretær

Dragør-steder

Amagermuseet
- sat ind i anledning af vort besøg på fliseudstillingen 18.10.04
Cocktails
- her kan man bl.a. mærke de råvarer af, ens barskab disponerer over, så finder maskinen ud af hvad man kan bruge dem til - tast på "In my bar" - sat ind i anledning af vort cocktailmøde 27.9.04
Frimurerne
- sat ind i anledning af vort besøg i Frimurerlogen på Blegdamsvej 30.8.04
Kommunesammenlægning?
- sat ind i anledning af strukturdebatten 29.3.04
Dragørfortet
- sat ind i anledning af julefrokosten (11. nov.03)
Lufthavnen
- sat ind i anledning af den ny kystvej (26.10.03)
Christiansborg
- i anledning af vore besøg med Karen Jespersen på hendes arbejdsplads (sat ind 11.10.03)
Buddhisterne
- i anledning af vort fjerde besøg hos buddhisterne på Rytterager (henvisningen sat ind 30.7.03)
Fuglestemmer
- læs mer om chefornitolog Eriks fugle og hør hvordan de lyder (klik på "fugle" nederst på siden)
Ny adresse sat ind 4.8.03
Dragør Turistinformation
Turistkontoret på havnen har fået denne nyopdaterede hjemmeside (sat ind 11.7.2003
Dragør-Info
- broget oversigt med læserbreve om vor lille by (henvisningen sat ind 28.1.02)
Dragør kommune
Ny adresse sat ind 18.12.98
Øresundsbroen
- klik på Trafikservice og derpå på Trafikstatistik for at se, hvordan det går med trafikken
Ny adresse sat ind 15.7.02
Dragør og en del fodbold
Ny adresse (sat ind 16.4.02)
Otto Leisner
i anledning af vort glade medlems 85-årsdag januar 2002
Vor biskops arbejdsplads
i anledning af hans besøg hos os 15/4 ved 10-året for hans tiltræden (sat ind 26.3.02)
Taarnby kommune
i anledning af vort besøg hos vor naboborgmester Zimino 6.5.2002 (sat ind 26.3.02)
Store Magleby kirke
i anledning af vort besøg i kirken 4.2.2002
Amager Forbrænding
i anledning af vort besøg derinde 27.5. (sat ind 26.3.02)
Meteorologisk Institut
i anledning af vort besøg derinde 13/5 - man kan slå lokalvejrmelding op for Kastrup
Nilfisk
i anledning af vort besøg på museet af samme navn 14.1.2002
Parken
i anledning af vort besøg 7.1.2002
Bajazzerne
i anledning af det glade jazzorkesters besøg hos os mandag 17.9.01
Dragør havn
- (henvisningen sat ind 30.10.01)
Tårnby station
- indtast ordet Tårnby i den lille rude og se, hvor langt det tog, du skal med, er nået og hvorfor ikke (henvisningen sat ind 30.10.01)
Dragør Badehotel
- selve hotellet med værelseudlejning (henvisningen oprettet 22.10.01)
Dragør Badehotels restaurant
- badehotellets restaurant, det er nemlig en anden forretning (henvisningen oprettet 22.10.01)
Ullerup Line Dancers
- som optrådte hos os på en mandag-aften (sat ind 22.10.01)
Saltholm
- pæne billeder og andet godt om den ø, vi besøger hver september (opdateret 17.8.2000)
Tivolihallen
- sat ind i anledning af vor værtshustur 18. juni 2001
Diamanten
- sat ind i anledning af vor værtshustur 18. juni 2001
Fugle i Kongelunden
- sat ind i anledning af vort besøg derude 11. juni 2001
Spritfabrikkerne
- sat ind i anledning af vort mandagsmøde 25. juni 2001
Dragør Lokalarkiv
- sat ind i anledning af vort mandagsbesøg 6. august 2001
Piet van Deurs' fanklub
- sat ind i anledning af vort mandagsmøde 13. august 2001
Allégade 10
- sat ind i anledning af vor forpremiere på Frederiksbergs 350-års-jubilæum 28.5.01
Ejendomsvurderingen 2002
- se hvor meget dit hus er steget, og naboens...(opdateret 11.10.03)
Badevand
- se hvor vandet er rent...(sat ind 15.5.01)
Dines Bogøs hjemmeside
I anledning af hans foredrag hos os (sat ind 23.4.01)
Wikke-film
Sat ind i anledning af vort besøg i den ny filmby i Avedøre og den julefilm, Mikael Wikke indledte i Dragør Bio dec. 2001"Flyvende farmor"(sat ind 15.5.01)
Dansk film
- også i anledning af vort besøg i den ny filmby (sat ind 23.4.01)
B&W-museet
I anledning af vort besøg (sat ind 26.1.2001)
Malmøs seværdigheder
Spændende, aktuelt nyt om vor ny nabo (sat ind i anledning af vor brotur nr. 2 14. aug. 2000)
Dragør Musikfest
Hjemmesiden for det populære sommer-arrangement (sat ind 9.8.2000)
Dronningens gobeliner
Til minde om vore tre Christiansborg-besøg (opdateret 8.11.2000)
Systembolaget
Til minde om vort besøg derovre på Svask 2000 (sat ind 8.7.2000)
Restaurant PederHans
Det meget danskorienterede Malmø-værtshus, vi svaskede på 8.7.2000 (sat ind 9.7.2000)
Dragør Floorball Club
- hjemmeside for den ny sport, der fik kommunens sportspris og besøgte os år 2000 (sat ind 3.4.2000)
Gode råd fra vor lokale lægevagt
- hvad kan man klare selv, og hvor ringer man hen, hvis det kniber - ny effektiv side (sat ind 30.3.2000)
Dragør Nyt
- vort populære lokalblad (opdateret 13.3.2000)
Det ny Dragørmarked
Ny hjemmeside om Stripperkongens ny markedstiltag - sat ind 11.3.2000
Københavns Politi
- hvis museum vi besøgte (opdateret 7.5.2000)
Lions
Vor lokale Lions-klub har fået ny hjemmeside - (sat ind 21.5.2001)
Dragør-bibliotekerne
Den ny effektive hjemmeside - sat ind 20.1.2000 i anledning af vort mandagsmøde
DFDS
I anledning af vore Oslo-ture - sat ind 22.1.99
Rosenborg
I anledning af vort besøg i lommelygtelys på eventyrslottet 13. december 1999 - sat ind 6.11.99
Falcks Redningskorps
I anledning af vort besøg på Amagers Falck-station mandag den 10. maj 1999 - sat ind 14.4.99
Max Havelaar fonden
I anledning af vor mandagsaften 17. maj 1999 - sat ind 14.4.99
Dyrehavsbakken
I anledning af vor årlige bakketur - sat ind 30.1.2000
Fritids- og ungdomsklubben Krudthuset
- på Krudttårnsvej - sat ind 17.3.99
Sidste nyt om Ørsted-satellitten
I anledning af vort møde 1.2. - sat ind 22.1.
Dragør Kajak Klub
- sat ind 18.2.99
HT
Sat ind 16.11.98 i anledning af vort køreplansmøde 11. januar 99
Fra dør til dør
Imponerende automatisk bus- og togplan, i anledning af vort HT-møde 11.1.99
Kvindeligt Arbejderforbund
I anledning af vort møde 8.2.99 - sat ind 22.1.
Om fastelavn
Lidt om bl.a. Dragørs store årstid - sat ind 22.1.
Dragør-museerne
Ny hjemmeside - adresse sat ind 7.10.98
Sport i Dragør
Oversigt - sat ind 30.9.98
Dragør Boldklubs miniputter
- som står Borgerforeningen nær
Dragør Boldklubs miniputter vokser
- nu er "vort" oprindelige miniput-hold (sat ind 16.4.99)
Dragør Bio
Støt vort dejlige underholdnings-tempel (ny Internet-adresse sat ind 22.1.99)
Beghuset
- den fortrinlige restaurant i vort eget hus (sat ind 10.5.)
Rostock
- byen som vor rejseklub tog os med til (opdateret 17.8.2000)
Dragør-billeder
- nyd dem (kan desværre ikke ses på alle maskiner - sat ind 31.8.98)
Mer Dragør
Masser af oplysninger om vor kommune
Vierdigets skole
Se denne hjemmeside - omtalt i Dragør Nyt
Kongehuset
Bl.a. hvad kommunens høje gæst til Store Magleby-jubilæet får sin tid til at gå med for tiden
Dragørs krigsskib
- gæt selv
Dragør Sejlklub
klubbens hjemmeside
Syros
Den græske ø, der så gerne vil være venskabsby med Dragør (mer Syros på Hans Bischoffs hjemmeside)
Mer Grækenland
Se hvor varmt der er 14 steder i Grækenland netop nu (nærmeste sted på Syros: Naxos) - (sat ind 11.6.01)
Dragør-St. Magleby Svømmeklub
- med levende billede!
Mytravel
Dragørs største luftfartsselskab (ny og bedre adresse sat ind 27.7.99)
Maersk Air
Dragørs næststørste luftfartsselskab
Dragør Lokalhistoriske Forening
Flotte sider for alle lokalhistorisk interesserede - også på engelsk!
Itosu-Kai Karate Dragør
En spændende lokal idræt
Miljøforeningen
Sidste nyt om vort lokale miljø
Øresundsforbindelsen
- når det nu åbenbart ikke kunne være anderledes
Øresund set fra automatkameraer
- se, hvordan broen ser ud netop nu (sat ind 20.5.)
Københavns lufthavne
- som vi besøgte 18. maj 1998 (sat ind 11.5.)
Nyord
- se, hvor det var, vi var både i 1998 og i år 2000 og i år 2002
Ulvshale
- læs om den særprægede Ulvshale skov, vi kørte gennem lige før vi nåede Nyord
Lolles Gård
- læs om det hyggelige sted, hvor vi spiste stegt Nyord-ål (sat ind 1.6.01)
Kongelundens Rideklub
- mer Dragør-sport
Dragør Quilterne
- spændende hobby i Store Magleby (sat ind 11.6.)
Dragør set med spion-satellit
- man kan også finde spion-fotos af mange andre steder på kloden (sat ind 29.6.98)
Tysklandsturene
- læs om det rederi, vi sejlede med til Rostock (opdateret 17. 8.2000)
Østrig og østrigske vine
- læs om vinene (på engelsk) vi smagte 14.9. (sat ind 5.8.98
Mols-Linien
- se den færgefart, vi brugte på Ebeltoft-turen 26.9.98 (sat ind 27.8.)
Min egen hjemmeside
Flere spændende steder

Hans V. Bischoff

hvb@dr.dk
TV-byen
Soeborg DK-2860
Denmark


Denne side er blevet besøgt gange siden 15. dec. 1997.